Najnowsze wpisy


sty 20 2019 J.ang klasa IIIG - 20 Jan 2019
Komentarze (0)

Write correct sentences to complete the dialogue.

Mike: I think you look terrible in that jacket! It 1.___________________________ you.

Rob: Do 2.___________________________?

Mike: Yeah, it looks awful!

Rob: Oh, really? And I 3.___________________________ your new hat!

Mike: I bought it only yesterday and I’m 4.___________________________ with it actually.

Rob: Yeah, well I think it 5.___________________________ on you.

 

Zadania z 6 stycznia przesłało 8 uczniów. Pięć szóstek! Na blogu pojawił się już regulamin konkursu fotograficznego. Zapraszam do udziału. Dzisiaj jak zwykle zadania dla klas III G, VII, VI oraz V. Na odpowiedzi czekam do 27 stycznia pod a-dresem: tomasz.praczuk@wp.pl.

 

 

sty 20 2019 J.ang klasa VII - 20 Jan 2019
Komentarze (0)

Complete the sentences with the past simple or past continuous form of the verbs in brackets.

1. She ____________________ (find) an old painting while she ____________________ (clean) the house.

2. My brother and I ____________________ (sleep) when our parents ____________________ (get) back home.

3. He suddenly ____________________ (see) some strangers near the house so he ____________________ (call) the police.

4. While the girls ____________________ (prepare) some food, the boys ____________________ (decorate) the room for the party.

5. I ____________________ (watch) a horror film on TV when I ____________________ (hear) a knock on the door.

6. The house ____________________ (burn) so they ____________________ (escape).

 

Zadania z 6 stycznia przesłało 8 uczniów. Pięć szóstek! Na blogu pojawił się już regulamin konkursu fotograficznego. Zapraszam do udziału. Dzisiaj jak zwykle zadania dla klas III G, VII, VI oraz V. Na odpowiedzi czekam do 27 stycznia pod a-dresem: tomasz.praczuk@wp.pl.

 

 

sty 20 2019 J.ang klasa VI - 20 Jan 2019
Komentarze (0)

 

Complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets.

1. Many buildings in the city _________________ (not resist) the earthquake which _________________ (take) place last year.

2. _________________ (you/call) the fire brigade when you _________________ (see) the fire?

3. Pasta _______________ (become) popular in Italy when the Arabs _________________ (introduce) wheat flour to Sicily.

4. We all _________________ (cry) when our dog _________________ (die) in an accident last month.

5. We _________________ (leave) the theatre because the play _________________ (not be) interesting.

6. She _________________ (stay) with a family in the UK for a few weeks, and _________________ (study) English there.

7. They _________________ (be) the first people who _________________ (reach) the top of Mount Everest.

8. We _________________ (try) to call for help, but the phone _________________ (not work).

 

Zadania z 6 stycznia przesłało 8 uczniów. Pięć szóstek! Na blogu pojawił się już regulamin konkursu fotograficznego. Zapraszam do udziału. Dzisiaj jak zwykle zadania dla klas III G, VII, VI oraz V. Na odpowiedzi czekam do 27 stycznia pod a-dresem: tomasz.praczuk@wp.pl.

 

 

sty 20 2019 J.ang klasa V - 20 Jan 2019
Komentarze (0)

 

Put in POSSESSIVE PRONOUN or POSSESSIVE ADJECTIVE.

1 Honey, I have lost _________________. keys.

2 The cat is in a good mood. It’s just had _________________ breakfast.

3 The teacher told the children to open _________________ books.

4 A friend of _________________ has invited me to France.

5 Jane broke _________________ leg mountain climbing.

6 Jack has two sisters. _________________ names are Jane and Judith.

7 Kate is not in my bedroom. She is in _________________ .

8 Our car is red and _________________ is blue.

 

Zadania z 6 stycznia przesłało 8 uczniów. Pięć szóstek! Na blogu pojawił się już regulamin konkursu fotograficznego. Zapraszam do udziału. Dzisiaj jak zwykle zadania dla klas III G, VII, VI oraz V. Na odpowiedzi czekam do 27 stycznia pod a-dresem: tomasz.praczuk@wp.pl.

 

 

tp74   
sty 08 2019 Szkolny Konkurs Fotograficzny "Zima...
Komentarze (0)

REGULAMIN Szkolnego Konkursu Fotograficznego „ZIMA W LESIE

 

 

I Cele i tematyka konkursu:

 

1. Organizatorem konkursu jest Koło Filmowe przy Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu.

2. Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,

- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu,

- zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

3. Tematyką zdjęć jest „Zima w lesie” w fotografii krajobrazowej, przyrodniczej i plenerowej.

 

II Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu.

2. Czas trwania konkursu: 8 I – 20 II 2019r.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy fotograficznej.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych – uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę (maksymalnie 3 zdjęcia).

6. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG.

7. Format prac:

a) rozdzielczość co najmniej 1600x1200 pikseli.

b) niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp

8. Przy każdym zdjęciu należy umieścić metryczkę:

a) imię i nazwisko autora oraz klasę,

b) miejsce wykonania zdjęcia oraz datę i godzinę wykonania zdjęcia.

9. Prace konkursowe należy przesyłać bezpośrednio do organizatora na adres: tomasz.praczuk@wp.pl.

10. Termin składania prac upływa: 24 lutego 2019 (niedziela).

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej szkoły.

 

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 marca 2019r.

3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatora.

 

IV Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest u organizatora.